Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2021. március 1-jétől

Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak az üzembentartója, Tóth Edina e.v.  (továbbiakban: Szolgáltató és Jogtulajdonos) által kínált szolgáltatások igénybevételére használatának módjára:

A szolgáltatások igénybevétele, valamint a honlapon történő regisztráció vásárlás kizárólag az ÁSZF elfogadásával jöhet létre. Jelen dokumentum alapján megkötött szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre. Az ÁSZF magyar nyelvű, magatartási kódexre nem utal, ugyanakkor vállalkozó magára nézve teljes mértékben kötelezőnek és betartandónak tekinti a 2008. évi XLVII. törvényt a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen magatartás tilalmáról. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: 

Szolgálatói adatok

Tóth Edina egyéni vállalkozó

  • Székhelye / levelezési címe: 1107 Budapest, Zágrábi utca 15.
  • E-mail cím: edina@plannerforyou.hu
  • Statisztikai számjel: 56817029-8559-231-01
  • Adószám: 56817029-1-42

A szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételekben a továbbiakban: üzemeltető/szolgáltató.

Szolgáltató minden program esetében külön szerződést köt Ügyféllel, amelyben utal az ÁSZF-re. Workshopok esetében az ÁSZF irányadó.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre, rendelés és fizetés menete

A szerződéskötésre minden esetben a Szolgáltató tesz ajánlatot akként, hogy biztosítja az időpont-foglalási lehetőséget, illetve közzéteszi a programok részletes leírását.

  1. Bármely program esetében az alábbi lépéseket szükséges követni:

A programokhoz tartozó konzultációkra online kerül sor, ez a konzultáció megkezdésének olyan technikai előfeltétele, mellyel mindkét félnek saját felelősségére rendelkeznie szükséges. Amennyiben ügyfél technikai feltételei nem megfelelőek, úgy a konzultációt megtartottnak kell tekinteni, ügyfél nem jogosult a konzultációs díj visszatérítésére.

Az ügyfél e-mail útján jogosult időpontot foglalni. Az időpontfoglalásról ügyfél 24 órán belül kap visszaigazolást, amely visszaigazolás mindkét fél részére létrehozza az ajánlati kötöttséget.

Hibás adatbevitel esetén ügyfél azt az e-mail címre jelezheti Szolgáltató részére. Hibás időpontfoglalás esetén, ügyfélnek az időpontfoglalást követő 24 órán belül van lehetősége azt jelezni Szolgáltatónak.

Ügyfél az időpontot az azt megelőző legkésőbb 48. óráig térítésmentesen lemondhatja. 48 órán belüli lemondás esetén – ügyfél által bizonyítandó vis maior esetek kivételével- egy alkalommal térítésmentes, 2. lemondott alkalom esetén 7500 Ft/alkalom, Szolgáltató egy pótidőpontot ajánl fel ügyfél részre időpont-egyeztetési kötelezettség-mentesen. Szolgáltató ajánlati kötöttsége a póthatáridő tekintetében: annak megküldésétől számított 12 óra. Amennyiben azt ügyfél nem fogadja el, vagy arra 12 órán belül nem válaszol, a póthatáridő kötelesség-mentesen felszabadul a foglalás alól.

Fizetni a Szolgáltató által kiállított számlán feltüntetett határidőig egy összegben vagy a különös szerződésben meghatározottak szerint, kettő vagy több részletben, banki átutalással lehet. A program a fizetést követően indul el.

Ügyfél, a szolgáltatás megkezdését követően indoklás mellőzésével felmondhatja a szolgáltatást, de köteles megfizetnie a Szolgáltató ésszerű költségeit, mely összeg nem lehet alacsonyabb, mint az óradíj szolgáltatással töltött arányos része.

A szolgáltatás egészének teljesítését követően Ügyfél a felmondási jogával nem élhet a továbbiakban.

A program mindig csomagajánlat, így a program felbontása esetén az óradíjat kell alapul venni, amely 15.000 Ft. Így a csomagajánlat felbontása esetén, az összeg annyi, ahány konzultáció megtartásra került.

2. Személes és online tréningek, workshopok

Szolgáltató a képzésekről hírlevélben, honlapján, illetve közösségi médiafelületein tájékoztatja az ügyfeleket, meghatározva a minimum és maximum létszámot, jelentkezési határidőt. Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy a minimumlétszám alatti jelentkezés esetén az eseményt törölje, a már kifizetett díjakat teljes összegben történő visszautalása mellet. Egyéb díj megfizetésére szolgáltató nem kötelezhető.

Az ügyfél regisztrációját követően, szolgáltató kiállítja a szolgáltatás teljes összegét tartalmazó számlát, melyet a regisztrációkor megadott e-mail címre küld meg.

A szerződés a számla megküldésével jön létre.

3. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

3.1 Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást, illetve a letölthető termékeket az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.

3.2 Szolgáltató köteles az általa nyújtott tréning-információkat a jogszabályi környezet és etikai normák betartásával és betartatásával átadni.

3.3 Szolgáltató jogosult a meghirdetett tréningek témájának, időpontjának az egyoldalú módosítására, amennyiben azt 30 napon belül pótolja. A tréningek esetleges törléséről, illetőleg időpont módosulásáról szolgáltató köteles ügyfelet legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően értesíteni. Amennyiben ügyfélnek a pótlásra kijelölt időpont nem megfelelő, szolgáltató köteles a részvételi díjat visszautalni ügyfélnek.

3.4 A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.  Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

3.5 A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a programok listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján tájékoztatást nyújtani.

3.6 A Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

3.7 A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg. Kérjük, az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon. Minden szolgáltatásra, az annak megrendelése napján feltüntetett díjszabás az irányadó.

4. Az ügyfelek jogai és kötelességei

4.1 Ügyfél a befizetett szolgáltatást vagy árut jogosult igénybe venni, kézhez kapni.

4.2 Ügyfél jogosult a megszerzett információk, tapasztalatok és tudásanyag saját célú felhasználására.

4.3 Ügyfél köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a program megkezdéséig jelenteni, mert a hibás adatokból eredő károkért szolgáltató nem vállal felelősséget.

4.4 Ügyfél, vagy az általa megnevezett résztvevő köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel az esemény megtartását, valamint csoporttársait nem zavarja. Ezen feltétel megsértése esetén szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására, és a szolgáltatás megtagadására.

Szerzői jogok

Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. Az anyagok és módszerek szolgáltató szerzői jogait képezik, azok felhasználásához minden esetben a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Nem megengedett a másokkal megosztás bármilyen formában. Az egyedül végezhető kurzusokat letöltő, illetve online vagy élő programokon résztvevő ügyfelek tudomásul veszik, hogy ilyen jogsértés esetén szolgáltató 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint kötbérigénnyel élhet, és jogi úton szerez érvényt a fentieknek.

7. Felelősség kizárása

A honlap technikai problémából, a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért való felelősséget kizárjuk.

8. Záró rendelkezések

Jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: „Ptk.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Az ÁSZF módosítása annak honlapon történő közzétételével lép hatályba.

A 14 napos elállási jog, illetve ennek jelen ÁSZF szerinti változatai csak a Ptk. szerint meghatározott „fogyasztókat” illeti meg, azaz: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyt

Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye

Név: Tóth Edina

Cím: 1107 Budapest, Zágrábi út 15.

Email: edina@plannerforyou.hu

Panaszügyintézés módja

A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói kifogásokat szolgáltató a fenti elérhetőségén történt előterjesztését követően legkésőbb 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait, valamint az arra nyitva álló határidőket.

A szóban közölt panaszt szogáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja, feltéve, hogy a panasz jellege engedi. Ha ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát ügyfélnek legkésőbb az előző pontban foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a szolgáltató és Ön között esetlegesen fennálló jogvita nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Ön számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Tesület

Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25.

Telefon: 06 (1) 792-7881

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.